Eget kapital och vad det betyder

I exempelvis ett AB krävs att grundarna från start skjuter till en slags betalningsgaranti. Detta kallas eget kapital och används exempelvis som säkerhet till kreditgivare.

Vad eget kapital får användas till

Det egna kapitalet får användas för att köpa in inventarier och annat som kan tillföra bolaget värde. Många tror att eget kapital är en kostnad vid bolagsbildandet men detta är en långlivad myt, man har rätt att använda pengarna och de är inte på något sätt låsta i ett bankkonto. Om det egna kapitalet förbrukas till mer än 50% måste en kontrollbalansräkning upprättas för att se ifall företaget riskerar att sättas i konkurs. Om detta inte görs kan styrelsen sättas som personligt betalningsansvariga.

Hur mycket eget kapital måste man lägga in?

Det finns två olika varianter. I så kallade privata bolag skall man sätta in minst 50 000 kr och i publika bolag skall man lägga in minst 250 000 kr. Det finns ingen övre gräns och det är möjligt att finansiera det egna kapitalet med så kallad apportegendom, det vill säga materiella eller immateriella ting som värderas på förhand. Det är även möjligt att kombinera apport med reda pengar.

Eget kapital i balansräkningen

I balansräkningen är det egna kapitalet skillnaden mellan tillgångar och skulder, och klassas som bolagets egna medel. Man gör generellt sett skillnad mellan bundet eget kapital och fritt eget kapital, där bundet eget kapital är exempelvis fastigheter och inventarier och fritt eget kapital är fritt för företagsledningen att disponera.

← Tillbaka till ordlistan