Årsstämma

Aktiebolag och Ekonomiska föreningar måste hålla en årlig årsstämma. Årsstämman är en träff dit alla aktieägare med rösträtt är välkomna och där man går igenom bland annat året som varit och fattar beslut huruvida styrelsen och VD får ansvarsfrihet för året som gått. Följande punkter skall avhandlas på en årsstämma.

 1. Val av ordförande på stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Val av en eller två justeringsmän
 4. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
 5. Godkännande av dagordning
 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
 7. Beslut om
  • fastställelse av resultaträkning och balansräkning
  • dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  • ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
 8. Val av styrelse och i förekommande fall av revisor
 9. Fastställande av styrelse– och revisorsarvoden

Årsstämman utlyses och kallas till av styrelsen.

 

← Tillbaka till ordlistan